top of page
Αναζήτηση

Επενδυτικά οχήματαΚεφάλαια Αντιστάθμισης Κινδύνου (Hedge funds)


Κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) είναι επενδυτικά σχήματα που δραστηριοποιούνται έχοντας σκοπό την αντιστάθμιση κινδύνου και το κέρδος μέσω υπεραποδόσεων, με τη χρήση δανειακών κεφαλαίων από εύπορους ιδιώτες και ιδρύματα.

Ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν να καλύψουν τα hedge funds μπορεί να προέρχεται, ενδεικτικά, από τη μεταβλητότητα των επιτοκίων (επιτοκιακός κίνδυνος), τη μεταβλητότητα των τιμών συναλλάγματος, μετοχών, ομολόγων, εμπορευμάτων κτλ.

Τα hedge funds απαλλάσσονται από πολλούς από τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν τα άλλα αμοιβαία κεφάλαια, καθώς απευθύνονται σε έμπειρους επενδυτές, γεγονός που τους επιτρέπει να έχουν πιο επιθετικό επενδυτικό προσανατολισμό. Αν και το κοινό σημείο και των δύο είναι ότι όλα τα συγκεντρωμένα κεφάλαια διαχειρίζονται από επαγγελματίες επενδυτές, διαφέρουν στο ότι τα hedge funds έχουν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδυτικές στρατηγικές τους, καθώς μπορούν να επενδύσουν σε ένα ευρύτερο φάσμα τίτλων.

Τα hedge funds συνήθως χρησιμοποιούν στρατηγικές long-short, δηλαδή επιδιώκουν να κρατούν μια ισορροπία μεταξύ των θέσεων long (αγορά) και θέσεων short (ανοικτή πώληση).Επιπλέον, πολλά hedge funds επενδύουν σε παράγωγα (derivatives) που αποτελούν συμβάσεις για αγοραπωλησία χρεογράφων σε προκαθορισμένη τιμή και χρονική στιγμή, όπως είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και τα δικαιώματα προαίρεσης (options).


Αμοιβαία Kεφάλαια / Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Mutual funds)


Αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα χαρτοφυλάκιο αξιών με διασπορά, το οποίο διαχειρίζεται μία ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων για λογαριασμό όλων των μεριδιούχων που συνεισέφεραν κεφάλαια.

Οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), είναι υποχρεωμένες να δημιουργούν νέα μερίδια και να τα πωλούν όταν υπάρχει ζήτηση από αγοραστές-επενδυτές ενώ επαναγοράζουν τα μερίδια από τους επενδυτές-μεριδιούχους όταν αυτοί θέλουν να πουλήσουν στην πραγματική λογιστική τους αξία.

Επειδή δεν εκδίδει έναν συγκεκριμένο αριθμό μεριδίων αλλά ο αριθμός των μεριδίων μεταβάλλεται ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση του κοινού, θεωρείται μία «ανοικτού τύπου» (open-end) συλλογική επένδυση, σε αντίθεση με τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.Η συνολική περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου (Ενεργητικό) διαιρείται σε ισάξια μερίδια, όπου μεριδιούχοι είναι οι κάτοχοι μεριδίων (επενδυτές), και αποτιμάται σε τρέχουσες τιμές που μεταβάλλονται καθημερινά λόγω μεταβολών στις τιμές επενδύσεων, τόκων, αγοραπωλησιών χρεογράφων, μεταβολών σε συμμετοχές, εξαγορών και συγχωνεύσεων.Ο αριθμός των μεριδίων σε κυκλοφορία διακυμαίνεται καθημερινά ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση από επενδυτές (ρευστότητα) και η καθαρή αξία κάθε μεριδίου διακυμαίνεται καθημερινά ανάλογα με τις αγοραίες τιμές των αξιογράφων του αμοιβαίου κεφαλαίου.Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια (Private equity funds)


Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια είναι ιδιωτικές εταιρείες υψηλού κινδύνου που αγοράζουν πλειοψηφικά πακέτα μετοχών ή και όλο το μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά χρηματοοικονομικά προβλήματα.

Στη συνέχεια προβαίνουν σε αντικατάσταση της διοίκησης, αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση αυτής, την εξυγιαίνουν και επιχειρούν να την επαναφέρουν στην κερδοφορία με τελικό στόχο να την πωλήσουν με δημόσια προσφορά και να καταγράψει υπερκέρδη.Οι εξαγορές στις οποίες προβαίνουν χαρακτηρίζονται από υψηλή μόχλευση (high leverage), βασίζονται δηλαδή σε δανειακά κεφάλαια υπερπολλαπλάσια των κεφαλαίων που τα ιδιωτικά κεφάλαια τοποθετούν.


Δεικτοποιημένα Αμοιβαία Κεφάλαια (Ιndex funds)


Πρόκειται δηλαδή για αμοιβαία κεφάλαια που

επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε μετοχές ενώ το χαρτοφυλάκιό τους

παρακολουθεί τη σύνθεση κάποιου δείκτη της χρηματιστηριακής

αγοράς (π.χ. του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου).Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Funds of

Funds -FoF)


Το αμοιβαίο κεφαλαίο αμοιβαίου κεφαλαίου-ορίζεται ως μια

επένδυση με πολλούς διαχειριστές - είναι μια επενδυτική στρατηγική

στην οποία ένα αμοιβαίο επενδύει αποκλειστικά σε μερίδια αμοιβαίων

κεφαλαίων. Αυτή η στρατηγική επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο που

περιέχει διαφορετικά υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία αντί να

επενδύει άμεσα σε ομόλογα, μετοχές και άλλους τύπους τίτλων.

ο ενδιαφέρον ενός διαχειριστή των funds of funds εστιάζει στα

καλύτερα Α/Κ που υπάρχουν τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή

αγορά. Στην πραγματικότητα τα funds of funds είναι ένα προϊόν

επένδυσης ενεργητικής διαχείρισης. Δηλαδή, οι στόχοι τους είναι

παρόμοιοι με αυτούς των κλασσικών αμοιβαίων κεφαλαίων που

ακολουθούν την ενεργητική διαχείριση όπως είναι για παράδειγμα το

να επιτύχουν πιο αυξημένες αποδόσεις σε σχέση με τις αγορές, να

συνδυάσουν την απόδοση με τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν αλλά και

να προβλέψουν τις τάσεις των αγορών στο μέλλον.Χρηματιστηριακώς Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία

Κεφάλαια ( Exchange Traded Funds- ETFs)


Τα χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα Α/Κ ή trackers είναι

χαρτοφυλάκια παθητικής διαχείρισης που στόχο έχουν να ακολουθούν

την απόδοση ενός χρηματιστηριακού ή κλαδικού δείκτη, παρέχοντας

συνήθως υψηλότερη ημερήσια ρευστότητα και χαμηλότερες χρεώσεις

από ότι τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, καθιστώντας τα έτσι ως

ελκυστική εναλλακτική λύση για μεμονωμένους επενδυτές. Τα μερίδια

ETFs είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από

Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) και

διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Η αγοραπωλησία γίνεται κατά

τη διάρκεια των ωρών διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου μέσω των

μελών του.

3 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page